תנאים כלליים
.

תנאים כלליים למסעות "אדמה רוח אישה"

1. הסכם ההתקשרות 

1.1 "אדמה רוח אישה" הינה מיזם למסעות נשיים רוחניים בארץ ובעולם. 
1.2 התנאים המובאים בתכנית הטיול, במסמכים הנלווים לתכנית, ובנספח זה וכן בעדכונים שיימסרו בכתב ובע"פ עד למועד היציאה לטיול, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת הטיול ומחוזה ההתקשרות בין החברה למטיילת. בכל מקרה של סתירה התנאים המפורטים בתכנית הטיול גוברים על אלו שכאן.

1.3 מטיילת הנרשמת לטיול ז.א. שילמה דמי קדימה לטיול או משתתפת בטיול או בחלק ממנו, מבטאת בכך את הסכמתה לתנאים כפי שהם מפורטים במסמך זה.

2. כללי

2.1 גודל הקבוצות יעמוד על 17 עד 22 מטיילות, אלא אם כן פורסם בתכנית הטיול גודל מינימאלי/מקסימלי אחר.
2.2 טיולינו מתוכננים לאור היכרותנו עם הארצות בהן אנו מטיילים והניסיון שצברנו בהן. עם זאת מתרחשות מעת לעת תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ובשל אופיין של ארצות אלו. על המטיילות להביא בחשבון שבתקלות אלו יש כדי לגרום לשינויים בתכנית הטיול ו/או לפגיעה ברמת השירותים שהובטחה.
2.3 "אדמה רוח אישה" מזמינה עבור המטיילת את שירותי הקרקע והטיסות מספקי שירותים חיצוניים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, חברות תחבורה, חברות ספנות וכיו"ב. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנות במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לטיול ולוודא התאמת ההזמנות למבוקש, ואולם היא לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת החברה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם כן ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

3. הרשמה לטיול

3.1 הרשמה לטיול מחייבת מילוי טופס הרשמה ותשלום דמי קדימה לטיול (ראה להלן "תנאי תשלום"). מובהר בזאת שמטיילת שמילאה ושלחה טופס הרשמה אך טרם שילמה את דמי הקדימה, תחשב כמי שהביע עניין בטיול ולא כמי שנרשמה אליו בפועל ועל כן החברה תהיה פטורה מלשמור לה מקום בטיול ולשריין עבורה הזמנות.

3.2 סירוב להרשמה: החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק את עמדתה בנידון.

4. דרכון

4.1 יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות מיום הכניסה המיועד לכל אחת מארצות הטיול. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטיילת בלבד.

4.2 על המטיילת לוודא שיש בדרכונה לפחות 3 עמודים ריקים לטובת הנפקת האשרות ו/או חותמות בכניסה לארצות היעד.

4.3 החלפת דרכון: מטיילת שמסרה בהרשמתה פרטי דרכון מסוים שהוחלף מאוחר יותר בדרכון אחר, חייבת למסור לחברה את פרטי הדרכון החדש בסמיכות להחלפה. החברה לא תישא בשום אחריות לסיבוכים והוצאות שעלולים להיגרם בשל הנפקת אשרות וביצוע הזמנות על סמך פרטי דרכון שגויים.

5. אשרות כניסה

5.1 בחלק מהטיולים נדרשות אשרות כניסה שיש להנפיקן עוד בטרם היציאה מהארץ. מידע לגבי האשרות הדרושות מתפרסם במסגרת התנאים הנלווים לתכנית הטיול. לתשומת לבכם: האשרות המפורטות בתכנית הטיול מתייחסות אך ורק לבעלי דרכונים ישראליים.

5.2 בעקבות ההרשמה לטיול תמסור החברה לכל מטיילת מידע פרטני ואישי לגבי הצורך באשרות כניסה ואופן הנפקתן ובלבד שהמטיילת העבירה לידיעתנו, קודם לכך, את מלוא פרטי הדרכון שלה ואת זהות הארץ שהנפיקה את דרכונה.

5.3 אשרות הכניסה יונפקו באמצעות משרדנו ו/או באמצעות סוכן הנסיעות, להוציא מקרים שבהם המטיילת מבקשת להנפיק את האשרות בכוחות עצמה. ולהוציא מקרים שבהם המטיילת שוהה בחו"ל – במקרה זה יהיה עליה להנפיק את האשרות בכוחות עצמה. האחריות על ההנפקה העצמית של אשרת הכניסה היא על המטיילת עצמה.

5.4 מטיילת שאשרות הכניסה שלה מונפקות באמצעות משרדנו, נדרשת להעמיד לרשות החברה את דרכונה ואת כל המסמכים הנלווים שעליה להמציא לטובת ההנפקה, לפרק הזמן שנדרש לטובת ההנפקה ועל פי לוחות זמנים שימסרו לה במהלך ההכנות ליציאה.

5.5 אשרות כניסה יוגדרו כטובין פסידים. לפיכך, החל ממועד מסירת המסמכים לטובת הנפקת האשרות תחוייב המטיילת במלוא מחיר האשרות שמסרו להנפקה עבורה, זאת גם במקרה שהמטיילת תאלץ, מסיבה כלשהי, לבטל את נסיעתה מבלי שתעמוד לה האפשרות לעשות שימוש באשרות.

5.6 מטיילת יכולה ורשאית להנפיק את אשרות הכניסה שלה בעצמה במידה וההליך מאפשר זאת: כגון, אשרות כניסה המונפקות באמצעות האינטרנט ו/או אשרות כניסה המנופקות בשגרירויות הזרות בארץ (שחלקן מאפשר פניה ישירה אליהן). מטיילת שתבחר לעשות כך תזוכה במחיר האשרות שינוכה ממחיר הטיול. בה בעת המטיילת תקח על עצמה את האחריות בכל הנוגע להנפקת האשרות.

5.7 "אדמה רוח אישה" לא תישא בשום אחריות למקרה שאשרת כניסה של מטיילת כלשהי סורבה ו/או הנפקתה נמנעה מסיבה כלשהי (למשל: בשל ליקוי בהגשת המסמכים ו/או הגשה בלוח זמנים מאוחר מדי). במקרה כזה המטיילת תשא בהוצאות דמי ביטול הכרוכות בביטול נסיעתה כמפורט בסעיף "דמי ביטול" להלן.

6. בריאות וחיסונים

6.1 מידע כללי לגבי השתתפות בטיולים

6.1.1 טיולי "אדמה רוח אישה" מתוכננים מתוך הנחת עבודה שהמטיילות הן בעלות בריאות תקינה וללא קשיי הליכה. לפיכך הם כוללים גם קטעי הליכה לעיתים גם של כמה שעות ברצף באזורים אורבניים, במוזיאונים, באתרים ארכיאולוגיים ובשמורות טבע – כל מקום על פי אופיו. מטיילות עם בעיות בריאות הידועות להן מראש מתבקשות להתייעץ עם הרופא הקבוע שלהם לגבי התאמתן לתנאי הטיול. במקביל עליהן ליידע את החברה, בעת ההרשמה, במידה ויש להם סיבה הולמת להניח שבעיה בריאותית כלשהי דורשת התייחסות מצד "אדמה רוח אישה" ומצד מדריכות הטיול.

6.2.1 מטיילות בעלות צרכים פיסיים ובריאותיים מיוחדים כגון אנשים שנעזרים בכיסא גלגלים או קלנועית חייבים לבדוק איתנו את מידת התאמתם לטיול.

6.2 חיסונים  

      6.2.1 על המטיילות לבחון בכובד ראש את סוגית החיסונים המומלצים על פי הנחיות משרד הבריאות ולקבל החלטה על נסיעתן בהסתמך על התייעצות עם גורמים רפואיים         מתאימים. המטיילות נדרשות לעשות כן עוד בטרם הרשמתן לטיול. כל זאת מן הטעמים המפורטים בסעיפים 6.2.2-6.2.4 ולהלן:

       6.2.2 ראשית, על פי הוראת ייחוד העיסוק בפקודת הרופאים, "אדמה רוח אישה" מנועה מלתת הנחיות למטיילות בנושאים רפואיים. לבירור המלצות משרד הבריאות בכל          הנוגע לחיסונים וטיפול מונע על המטיילת לפנות לגורמים רפואיים מוסמכים בלשכות הבריאות האזוריות, או במרפאות המטיילים. לידיעתכן רשימת הלשכות האזוריות              מתפרסמת באתר הבית של משרד הבריאות בכתובת: 
       http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx
       משרד הבריאות מרכז את הנחיותיו לגבי חיסונים במסמך הנושא את השם "תדריך מרפאות לנוסעים לחו"ל – עדכון 1316 " המתפרסם באתר משרד הבריאות בכתובת:                http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Documents/travel2013. pdf 
       המסמך מפרט את רשימת החיסונים המומלצים לביקור בכל ארץ וארץ בעולם וזאת על פי ניתוח גורמי התחלואה האפשריים, ובהבחנה לפי משך הטיולים ורמת החשיפה.

       6.2.3 שנית, על המטיילות להביא בחשבון שבד בבד עם פרסום ההמלצות לחיסון, משרד הבריאות מפרסם גם סייגים לחיסון על פי גיל, מצב רפואי והיסטורית חיסונים             (לפירוט הסייגים ראה ב"תדריך מרפאות לנוסעים לחו"ל – עדכון 1316 " המוזכר בסעיף 7.1.2) כך למשל הם ממליצים לעיתים שלא לחסן נשים בהריון או מטיילות מתחת           לסף גיל מסוים או מעל סף גיל מסוים– הכל לפי אופיו של החיסון ורמת הסיכון הכרוכה בקבלת החיסון עצמו. מטיילות שמפאת גילן או מצבן הרפואי מנועות מלקבל חיסון         כשלהו עלולות למצוא עצמן במצב שבו, מצד אחד, נסיעה לארץ היעד תסכן את בריאותן, ומצד שני, הן אינן רשאיות לקבל חיסון מתאים מחמת מצבן הרפואי, גילן                   וההיסטוריה החיסונית שלהן. במקרה כזה עליהן להביא בחשבון שהן תאלצנה לבטל את נסיעתן או לנסוע ללא התחסנות חרף הסיכון הטמון בכך. 6.2.4 שלישית, על                 המטיילות להביא בחשבון שהמלצת משרד הבריאות להתחסן בסביבות 3 שבועות לפני מועד הנסיעה. יוצא מכך שמטיילת שנרשמה לטיול מאוחר ממועד זה, בעצם לא               תספיק להתייעץ בזמן או שהחיסונים שתקבל לא יגיעו לאפקטיביות מלאה טרם נסיעתו.

      6.2.5 לאור כל האמור לעיל המטיילת נדרשת לברר עם הגורמים הרפואיים המוסמכים לגבי סיכוני התחלואה, החיסונים הנדרשים לה והסייגים שיכולים לחול עליה מחמת           גילה או מצבה הרפואי עוד בטרם הרשמתה לטיול.

6.3 התמודדות עם גובה: בחלק מהטיולים אנחנו שוהים בגבהים שמעל ל-3000 מ' מעל פני הים. במקרה כזה נמסרת הודעה בדבר השהיה בגובה, במסגרת ההערות הנלוות לתכנית הטיול. בגבהים אלו עלולים להופיע סימפטומים של מחלת גבהים (A.M.S). אנחנו נשתדל ליצור תנאים נוחים להתאקלמות לגובה. תנאים אלו אמורים להתאים לאנשים בעלי בריאות תקינה. מטיילות, בכל גיל, אשר מתעורר בלבן ספק לגבי תגובתן הפיסיולוגית לגובה, מתבקשות להתייעץ ברופא לפני יציאתן לטיול.

7. ביטוח בריאות

7.1 על כל נוסעת להצטייד בביטוח בריאות ומטען. הביטוח הוא חובה! אנו ממליצות לכל מטיילת לרכוש ביטוח נסיעות מלא המתאים לנזקי גוף ורכוש בחו"ל בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.
7.2 במקרה חירום שבו יש צורך באשפוז או בהפסקת הטיול, המטיילת תפעיל את הביטוח הרפואי האישי שלה. החברה מצידה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע למטיילת, עם זאת החברה לא תישא באחריות להוצאות כלשהן שנובעות מן הצורך באשפוז או בהפסקת הטיול עקב סיבות הקשורות למצבה הבריאותי של המטיילת.

8. טיסות

8.1  נתיבי טיסה: טיסות של חברות ישראליות עוברות בנתיבים ביטחוניים. טיסות בחברות זרות מתבצעות, לעיתים, בנתיבים שאינם מוגדרים כביטחוניים. החברה שומרת לעצמה זכות לבחור חברת תעופה וטיסות עפ"י שיקול דעתה ובהתאם לתכניות הטיולים, גם אם נתיבי הטיסה אינם מוגדרים כביטחוניים. מטיילות שסוגיית הנתיב חשובה להן מתבקשות לבדוק אתנו את נתיבי הטיסה עוד בטרם הרשמתן לטיול. 

8.2 שינוים בלוחות זמנים: הודעה על שינוי בלוח הטיסות אינה תלויה בנו ועשויה להיות בהתראה קצרה. עם זאת "אדמה רוח אישה" תיידע את המטיילות, בשינוי מועדי הטיסות, מיד עם קבלת המידע מחברות התעופה.
8.3 כרטוס קבוצתי בטיולים קבוצתיים: (בקבוצות פתוחות או סגורות) מחיר הטיסות מבוסס על כרטוס קבוצתי ועל פי תנאים שנקבעים על ידי חברת התעופה. תנאים אלו משתנים מחברת תעופה אחת למשנה, אבל בכל מקרה הם כוללים בחובם גם את התנאים הבאים:
      8.3.1 קביעת מספר מינימלי של נוסעים הנדרש על מנת להגדיר את הנוסעים כקבוצה. במספר קטן מהמינימום לא מתאפשר כרטוס קבוצתי. "אדמה רוח אישה" שומרת לעצמה זכות לבוא בדברים עם המטיילות, ולבחון אפשרות לשינוי הטיסות / הכרטוס / חברות התעופה במקרה שמספר המטיילות הטסות בטיסות הקבוצתיות קטן מהמספר המינימאלישדורשות חברות התעופה.

      8.3.2 הגבלת מכסת הנוסעות שרשאיות לבקש פיצול טיסות (Divide). מטיילות שתבקשנה לבצע פיצול טיסות מהכרטוס הקבוצתי יוכלו לעשות כן, בהתאם לחוקי הפיצול של חברות התעופה, ובלבד שמספר הנוסעות שביקש לעשות כן אינו עולה על המותר במכסה שנקבעה על ידי חברת התעופה.

      8.3.3 קביעת מקומות הושבה במטוס: בכרטוס קבוצתי מרבית חברות התעופה אינן מאפשרות לנוסעים הטסים בכרטוס קבוצתי לבחור מקום ישיבה מראש. במקרים כאלו                   מטיילות תוכלנה לבחור מקום ישיבה רק בסמוך לטיסה, בעת פתיחת שירות "בידוק טרום טיסה" אינטרנטי או בצ'ק אין בשדה התעופה.

8.4 טיסות חריגות

מטיילת רשאית לפצל את טיסותיה מהקבוצה (Divide) ו/או לטוס בנפרד משאר הקבוצה (Flight Non) על פי בחירתה ובלבד שהשינוי יעשה על פי הכללים הבאים:

8.41 המטיילת תחוייב בתוספת תשלום מסוג Divide (פיצול טיסות) או Flight Non( ללא טיסות) בהתאמה.

8.4.2 מטיילת המבקשת לפצל את טיסותיה שלא על פי תנאי חברת התעופה, תוכל לעשות כן רק אם תכורטס בנפרד מהקבוצה.

8.4.3 במידה והטיסות עליהן המטיילת ויתרה הן חלק מכרטיס משולב (הכולל מספר טיסות הנרכשות יחדיו במחיר משותף על ידי החברה), תדרש לכרטס בנפרד גם את שאר הטיסות הכלולות בכרטיס המשולב, גם אם רכישת כל קטע בנפרד כרוכה בעלות גבוהה יותר מאשר אותה טיסה במחיר המשולב.

8.5 מיסי נמל והיטלי בטחון: מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחרים החלים על המטיילת מיום ההרשמה לטיול ועד ליום יציאת הטיול, עשויים להשתנות מעת לעת, לעתים גם במהלך הטיול. היה ומיסי הנמל השתנו, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת או להפחתה. יודגש כי חלק ממיסי הנמל ישולם מראש בארץ, לפני היציאה לטיול וחלק אחר ישולם במהלך הטיול.

9. בתי מלון

9.1 דירוג מלונות: דירוג בתי המלון אינו אוניברסלי והוא נקבע בצורה שונה בכל מדינה ולעיתים אפילו לא נקבע כלל - לא על פי תקינה לאומית ולא על פי תקינה בינלאומית כלשהי. מלונות בדירוג זהה יכולים להיות באיכויות שונות, ובכלל זה גודל החדרים ורמת השירותים הניתנת בכל מלון ומלון. לאור זאת מוסכם שבכל מחלוקת שתתעורר בענין זה, רמתו של מלון תקבע אך ורק על סמך הדירוג העצמי שלו, כפי שהוא מופיע באתר הבית של המלון (במידה ויש אתר כזה) ולא על פי הדירוג באתרי מכירות או אתרי המלצות. 9.2 כניסה לחדרי המלון ופינויים שעת הכניסה לחדרים בבתי המלון ושעת פינויים נקבעת בלעדית על ידי המלונות. אין ביכולתנו להתחייב לספק חדרים מוקדם משעת הכניסה ו/ או לפנותם מאוחר יותר מהשעה הנהוגה במלון בו אנו שוהים. 

9.3 חלק מהשירותים המוצעים ע"י בתי המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. "אדמה רוח אישה" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מן השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה למטיילת מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך ע"י המטיילת.

9.4 "אדמה רוח אישה" אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה למטיילת בעת ביצוע ההרשמה כל מידע שידעה אודות מטרד כאמור.

9.5 בקשות מיוחדות: במקרה של בקשה מיוחדת של המטיילת, תדאג "אדמה רוח אישה" להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המטיילת למילויה, אלא אם אושר למטיילת בכתב כי בקשתה תקוים.
9.6 תפוסת יתר: במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעביר את המטיילות למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר(לגבי דירוג המלונות ראה סעיף  9.1 לעיל). אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותה של המטיילת לתבוע פיצוי או כל סעד, בגין נזקים שיגרמו לה בעקבות העברה כאמור.

10. חדר ליחיד

10.1 מטיילת המבקשת ללון בחדר ליחיד תדרש לשלם "תוספת לחדר יחיד" כמפורט בתנאי הטיול.

10.2 מידותיו של חדר ליחיד משתנות לפי מדיניותו של כל מלון. בחלק מהמלונות החדר אכן נועד למגורי אדם אחד, ולפיכך מידותיו קטנות והמיטה המוצעת בו היא ליחיד. במלונות אחרים הנוהג הוא לתת חדר זוגי לשימוש כיחיד. ההחלטה אם לתת למטיילת חדר ליחיד או חדר זוגי לשימוש יחיד, היא של המלונות לבדם.

10.3 חדר ליחיד ניתן בבתי מלון בלבד. במקומות לינה אחרים (רכבות, ספינות, אהלים, בתי הארחה וכד') לא ניתן להבטיח חדר/תא ליחיד. במקרים כאלו המטיילות ישודכו לתאים / חדרים משותפים על פני תנאי המקום. מובהר בזאת שלא יינתן החזר למטיילת בשל הלינה שאינה בבתי מלון, היות והתוספת ליחיד מחושבת מלכתחילה רק על הימים שבהם ניתנים שירותים ליחיד.

11. שיוך מטיילות לחדר משותף

11.1 מטיילת שנרשמה כבודדת ואיננה מעוניית בחדר לחוד תתאם זאת עמנו. ואנו נדאג לשבצה עם בת זוג לחדר. אין אנו מתחייבות להתאמה חברתית/אישית בין הזוג.

11.2 במקרה של הרשמה מאוחרת, פחות מ - 45 ימי עבודה לפני היציאה, "אדמה רוח אישה" אינה מתחייבת למצוא למטיילות יחידות בת זוג לחדר ובמקרה שכזה תדרש המטיילת לשלם תוספת לחדר ליחיד.

11.3 מובהר בזאת כי מטיילת ששובצה לחדר עם בת זוג ואשר תרצה במהלך הטיול לעבור לחדר ליחיד, מתחייבת בזאת לשלם לחברה את ההפרש על מעברה לחדר ליחיד ואת ההפרש על מעבר בת זוגתה הקודמת לחדר ליחיד.

12. ארוחות בטיסות ובטיול

12.1 ארוחות בטיסות

12.1.1 מטיילות רשאיות לבחור ארוחה (בטיסות שבהן מוגשת ארוחה) מתוך המגוון המוצע ע"י חברות התעופה ובלבד שההזמנה תימסר לחברת התעופה מראש ולא פחות מ-13 ימים לפני מועד יציאת הטיול. 12.1.2 על המטיילות להביא בחשבון שבחלק מטיסות לא מוגשת ארוחה בכלל.

12.2 ארוחות בטיול

       12.2.1 תכנית הטיול מפרטת את מנין הארוחות הכלולות במחיר הטיול. הארוחות עשויות להינתן במסעדה במלון שבו אנחנו שוהים, או במסעדות מקומיות מחוץ למלון –            הכל לפי תנאי המקום והחלטת החברה.

       12.2.2 מטיילות רשאיות לבחור בארוחות בין אוכל רגיל לבין אוכל צמחוני. מטיילת שמעוניינת באוכל צמחוני מתבקשת להודיע על רצונה בעת ההרשמה ולא יאוחר מ-13          ימים טרם היציאה לטיול.

       12.2.3 מטיילות שלהם צרכי תזונה מיוחדים (כגון מזון ללא גלוטן, דל סוכר, מזון מיוחד לבעלי אלרגיות וכדומה), בקשתן תועבר לספקי השירותים השונים, אך "אדמה רוח        אישה" אינה מתחייבת שהמטיילת אכן תקבל מזון המותאם לצרכיה. מודגש בזאת, שמטיילות כאלו חייבות להצטייד מראש במזון מתאים לצורכיהן המיוחדים למשך כל ימי        הטיול מתחילתו ועד סופו. 

13. מחיר הטיול

13.1 מחיר הטיול המופיע בתכנית הטיול מפרט גם את המרכיבים הכלולים ושאינם כלולים במחיר הטיול. 13.2 מובהר בזאת שבכל מקרה שבו נמסר מחיר מדורג שנקבע על פי מספר מטיילות, המחיר הסופי נקבע לפי מספר המטיילות שמשתתף בטיול בפועל. על מנת להסיר ספק, מטיילות שביטלו את יציאתן לטיול לא יספרו במניין המטיילות, גם אם הביטול התבצע בסמוך למועד היציאה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש / להשיב למטיילות את ההפרש במחיר הטיול שנגרם בשל גודלה של הקבוצה, גם לאחר שכל המטיילות השלימו את תשלומיהן, ואפילו בדיעבד אחרי החזרה מן הטיול.

13.3 מובהר בזאת כי לא יינתן כל זיכוי/החזר למטיילת שלא עשתה שימוש באחד ו/או יותר מהשירותים המוצעים במסגרת תכנית הטיול לרבות טיסות, סיורים, ארוחות, העברות, בתי מלון, מופעים ו/או כל פעילות אחרת הממומנת ע"י "אדמה רוח אישה" במהלך הטיול.

13.4 שינוי במועד היציאה מהארץ ובחזרה ארצה, בשל שינויים בשעות הטיסה ביציאה או בחזרה, אינם מחייבים בהכרח שנוי במחיר הטיול. במקרה כזה יחושב ייקור הטיול או הוזלתו לא על פי הזמן שנוסף או התקצר, אלא על פי עלויות השירותים שנוספו או נגרעו בשל השינוי בזמנים. במקרה של הוספת שירותים יתייקר הטיול בהתאם ובמקרה של ויתור אל שירותים כלשהם יוזל הטיול בהתאם, ובלבד ש"אדמה רוח אישה" קבלה החזר עבור השירותים שבוטלו.

14. תנאי תשלום

14.1 סוגי מטבעות ושערי מט"ח

       14.1.1  ניתן לשלם לכל הטיולים בשקלים או בדולרים אמריקאים. בטיול שפורסם במטבע אחר, שאיננו שקלים או דולרים אמריקאים, תוכל המטיילת לבחור בין תשלום              בסוג המטבע שבו נקוב מחיר הטיול, לבין תשלום בשקלים, או בדולרים אמריקאים לבחירתו.אם התשלום בשקלים, מחיר הטיול בשקלים ייקבע ברגע תחילת התשלום ולפי         מחיר שקלי זה ייגזרו תשלומים, אם יש צורך. חישוב מחדש של המחיר השקלי ייעשה רק במקרה של שינוי של 8% ומעלה בשער מטבע החוץ.

        14.2.1 כל המרות המטבע יחושבו על פי שער מט"ח העברות והמחאות (מכירה) כפי שפורסם באתר האינטרנט של בנק "מזרחי טפחות" ביום העסקים האחרון שקדם למועד           התשלום.

14.2 תנאי תשלום להלן תנאי התשלום הרגילים שנקבעו לטיולי אדמה:

תשלום סכום אמצעי תשלום מועד התשלום הערות
מקדמה  2000 ש"ח  מזומן, העברה בנקאית, שיקים, כרטיסי אשראי שהונפקו בארץ למעט דיינרס אמריקן אקספרס וכרטיסי אשראי שהונפקו בחו"ל במועד ההרשמה 

 

כרטיס אשראי שהונפק בחו"ל יחוייב בעמלה

   נוספת של 2.5%

 גמר תשלומים  יתרת תשלום 

העברות בנקאיות

 

עד 25 ימים לפני היציאה  

* פרטי הבנק יימסרו בעת הצורך למבצע

   ההעברה

*יש להעביר לחברה העתק העברה

 גמר תשלומים  יתרת תשלום   כרטיסי אשראי שהונפקו בארץ למעט דיינרס  
עד 35 ימים לפני היציאה  
עד 3 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה
 
 
  גמר תשלומים  יתרת תשלום    כרטיסי אשראי שהונפקו בארץ למעט דיינרס עד 25 ימים לפני היציאה
עד 2 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה
 
  גמר תשלומים  יתרת תשלום  כרטיסי אשראי שהונפקו בחו"ל   
עד 25 ימים לפני היציאה  

* הגבייה תיעשה בתשלום אחד
* תיגבה עמלה נוספת בסך 2.5% על התשלום

  גמר תשלומים  יתרת תשלום   שיק 
עד 25 ימים לפני היציאה  
 

* מועד פירעון השיק יהיה ליום התשלום

* לא ניתן לשלם בשיקים דחויים

  גמר תשלומים   יתרת תשלום   מזומן  
עד 25 ימים לפני היציאה  

לא ניתן לשלם בשטרות הבאים:

* דולרים – מהסוג הישן
* אירו – בשטרות של 500 אירו

14.3 דמי קדימה מיוחדים

בחלק מהטיולים נדרשים דמי קדימה נוספים על דמי הקדימה הרגילים. הללו נועדו להבטיח טיסות או שירותי קרקע מוגדרים, על פי תנאי נותן השירות ועל פי התנאים המתפרסמים כחלק מתכנית הטיול. 14.3.2 המטיילת תשלם את דמי הקדימה הנוספים על פי לוחות הזמנים שנקבעו לטיול שבו היא משתתפת, בין אם תנאים אלו נמסרו לה מלכתחילה, בטרם נרשמה לטיול, ובין אם הם נקבעו אחרי הרשמתה ואגב ההכנות לקראת יציאת הטיול.

15. ביטול טיול ביוזמת "אדמה רוח אישה"

15.1 "אדמה רוח אישה" שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 13 ימים לפני מועד יציאתו, במידה ולא יהיה מספר מינימלי של מטיילות הדרוש להפעלת הטיול, או מכל סיבה אחרת שתובא לידיעת המטיילות. במקרה כזה יוחזר למטיילת מלוא הכסף ששילמה. עם זאת "אדמה רוח אישה" לא תהיה חייבת לשלם סכום נוסף כלשהו.

15.2 בנסיבות מיוחדות ומצבי חירום "אדמה רוח אישה" רשאית להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר. זאת במקרה שעפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כי לא ניתן לבצע את הטיול, ו/ או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטיילת הכספים ששולמו ל"אדמה רוח אישה" בפועל לעיל, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה "אדמה רוח אישה" (לרבות התחייבות שלה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר מספקי השירותים בחו"ל ובארץ. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטיילת התשלומים בעבור השירותים שלא ניצלה, בקיזוז אלו אשר "אדמה רוח אישה" לא תקבל בעבורם החזר מספקי השירותים בחו"ל ובארץ.

15.3 במקרה של ביטול מראש של הטיול כולו בשל סגר בגלל מגיפת הקורונה בלבד - יושבו למטיילת כל הכספים ששולמו על ידה. במקרה שנאלץ לבטל במהלך הטיול בגלל סיבה זו, יושבו הכספים אשר עדיין לא נוצלו וככל שיתקבל ההחזר מספקי שרותי הקרקע וחברות התעופה.

16. ביטול נסיעה ביוזמת המטיילת

16.1 הודעת הביטול תעשה בהודעה בכתב בלבד (לרבות פקסימיליה ודוא"ל), שתישלח למשרדי החברה. מועד הביטול יוגדר לפי מועד קבלת ההודעה במשרדנו.

16.2 במקרה של ביטול נסיעה היזום על ידי המטיילת יחולו עליו דמי ביטול כמפורט בטבלה שלהלן: 

תנאי הביטול החל מ- ועד דמי ביטול לאדם בסך
תנאי ביטול רגילים (שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק) מועד ההרשמה 35 ימי עבודה לפני היציאה  600 ש"ח  ובנוסף עלות אשרות כניסה אם נימסרו להנפקה
תנאי ביטול רגילים (שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק)  34 ימי עבודה לפני היציאה 25 ימי עבודה לפני היציאה 20% ממחיר הטיול  ובנוסף עלות אשרות כניסה אם נימסרו להנפקה
תנאי ביטול רגילים (שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק)  24 ימי עבודה לפני היציאה 15 ימי עבודה לפני היציאה 50% ממחיר הטיול  ובנוסף עלות אשרות כניסה אם נימסרו להנפקה
תנאי ביטול רגילים (שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק)  14 ימי עבודה לפני היציאה 8 ימי עבודה לפני היציאה  80% ממחיר הטיול  ובנוסף עלות אשרות כניסה אם נימסרו להנפקה
תנאי ביטול רגילים (שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק)  החל מ-7 ימי עבודה לפני היציאה   100% ממחיר הטיול ובנוסף עלות אשרות כניסה אם נימסרו להנפקה
ביטול ע"פ כללי עסקת מכר מרחוק

מטייל שתנאי ביטולו עומדים בקריטריונים שנקבעו לביטול עסקה על פי "חוק הגנת הצרכן – עסקת מכר מרחוק" רשאי לבטל את העסקה במשך 14 ימים מיום קבלת המוצר (או 4 חודשים לגבי אזרחים ותיקים), או ממועד קבלת פרטי העסקה ובלבד שהודעת הביטול נמסרה בטווח ימים שאיננו קצר מ-7 ימי עבודה ממועד יציאת הטיול. במקרה כזה ישלם המטייל דמי ביטול בסך שאינו עולה על 5% ממחיר הטיול או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

עפ"י התיקון לחוק, מיום 6.2.19, חוק הגנת הצרכן חל על הזמנות מספקים שיש להם נציגות בישראל בלבד, למשל חברות תעופה. על התשלום עבור שרותי הקרקע, המהווים כ - 70% ממחיר הטיול חלה מדיניות הביטול של נותן השירות בחו"ל (אשר תגבר על הוראות חוק הגנת הצרכן, אף אם היא קובעת שלא תהיה לצרכן זכות ביטול). רוב ספקי השרותים בחו"ל מחייבים ב 100% דמי ביטול. עם זאת, נעשה את כל שביכלתנו כדי לתווך בין הצרכן לספק שרותי הקרקע על מנת להשיב את כספו.

מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14-ג' בחוק הגנת הצרכן.

 
   

הערות חשובות:

1 .דמי ביטול מיוחדים: בחלק מהטיולים נדרשים דמי ביטול מיוחדים נוספים על דמי הביטול הרגילים המפורטים כאן. דמי הביטול המיוחדים, אם יש כאלו, מפורטים בתכנית הטיול.

2. התנאים המפורטים בסעיף "דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק" גוברים על כל תנאי הביטול האחרים המפורטים במסמך זה.

3. ימי עבודה: חישוב מניין ימי עבודה יעשה על פי הגדרתו בסעיף 17.1 להלן.

4. אשרות כניסה יוגדרו כטובין פסידים ולפיכך החל ממועד מסירת המסמכים לטובת הנפקת האשרות תחוייב המטיילת במלוא מחיר האשרות שנמסרו להנפקה עבורה.

17. חישובי ימים בהסכם זה

17.1 חישוב ימי עבודה לתשלומים וביטולים בחישוב מניין ימי עבודה המוזכרים במסמך זה יחושבו כימי חול ימים שאינם ימי מנוחה (לא כולל שבת או חג. ימי שישי וערבי חג יחושבו עד השעה 12:00 בצהריים.

17.2 חישוב מספר ימי הטיול

     17.2.1 מנין ימי הטיול כולל את יום עזיבת הארץ ואת יום החזרה אליה, גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים.

     17.2.2 אם יחול שינוי בלוח זמני הטיסות בעזיבת הארץ ו/או בחזרה אליה, לא ייחשב הדבר קיצור של הטיול, גם אם השתנו מועדי היציאה והחזרה שנקבעו                        מלכתחילה.

18 .זיכויים והחזרים

18.1 החזרים כספיים למטיילת יבוצעו בתוך 63 יום ממועד הביטול (למעט ביטולים הכפופים לתנאי עסקת מכר מרחוק שבהם ההחזר יבוצע בתוך 18 ימים מיום ביצוע העסקה).

18.2 ההחזר יבוצע באותה שיטה ובאותו מטבע שבו שילמה המטיילת. "אדמה רוח אישה" שומרת לעצמה את הזכות לנכות מדמי ההחזר את סך העמלה שנגבתה על ידי חברות האשראי, במידה וחברת האשראי מסרבת לוותר על העמלה שגבתה בעת ביצוע העסקאות.

19. חילוקי דעות

19.1 במקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר ת"א בלבד. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתה של מטיילת במשרד נסיעות או סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט, שבאזור שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם.

19.2 "אדמה רוח אישה" רשאית, עפ"י בחירתה בלבד, ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטיילת, שחילוקי הדעות בינו לבין "אדמה רוח אישה" יתבררו בפני בורר או בוררים, שיתמנו לכך ע"י התאחדות סוכני הנסיעות ותיירות בישראל לרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתו.

20. ט.ל.ח

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.